CATEGORY

NEW ERA 品牌历史

china map

中国历史

中国团队庆祝上海总部落成

中国团队庆祝上海总部落成

New Era 上海总部历史展厅

New Era 上海总部历史展厅

New Era 上海总部会客区

New Era 上海总部会客区

2017年,New Era中国团队组建完毕 2018年,New Era中国区总部正式落户上海